Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení vlády ze dne 15. března 2020

Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení vlády ze dne 15. března 2020

5 min 9 s

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive navazujících krizových opatření, vydává následující výkladové stanovisko k Usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu na území ČR (dále jen „usnesení č. 215“):


Vláda usnesením č. 215 s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou důvodů uvedených v čl. I písm. a) až j) usnesení č. 215.

Z výše uvedeného vyplývá, že fakticky jsou po dobu stanovenou krizovým opatřením zakázané
• veškeré sportovní akce na území ČR a 
• veškeré organizované i neorganizované sportovní aktivity na území ČR s výjimkou individuálního pobytu (pohybu) v přírodě nebo parcích (viz čl. I písm. h) usnesení č. 215).

Dle čl. I písm. a) usnesení č. 215 zákaz nedopadá na cesty do zaměstnání, resp. k výkonu výdělečné činnosti profesionálních sportovců, pro které sportovní činnost představuje zcela či zčásti výdělečnou činnost. Vlastní sportovní příprava profesionálních sportovců však může probíhat výhradně v uzavřených sportovních zařízeních, neboť sportovní činnost není uvedena mezi výjimkami ze zákazu volného pohybu osob na veřejně dostupných místech dle čl. I písm. g) usnesení č. 215. NSA v této souvislosti důrazně doporučuje profesionálním sportovcům maximálně přizpůsobit výkon své činnosti krizovým podmínkám a řídit se doporučeními dle čl. III usnesení č. 215.

Za profesionálního sportovce může být považována pouze osoba, pro kterou představuje sportovní činnost výdělečnou činnost dlouhodobě – jakékoliv jednání, kdy by určité osoby byly formálně či ad-hoc vydávány za profesionální sportovce za účelem odůvodnění jejich volného pohybu, bude jednoznačně považováno za obcházení zákazů vyplývajících z krizových opatření, tj. za jednání protiprávní se všemi důsledky z toho plynoucími.

NSA upozorňuje, že porušení povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu může být trestným činem. NSA dále upozorňuje, že toto výkladové stanovisko je vydáváno výhradně k usnesení č. 215 a vychází z aktuální situace, která se však může v krátkém čase měnit. Proto doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky Úřadu vlády www.vlada.cz, Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz, Ministerstva vnitra www.mvcr.cz a Národní sportovní agentury www.agenturasport.cz a v této souvislosti pak přijímat příslušná opatření.Pomoc Ukrajině