Zápis z VH KSL T 2015

Zápis z VH KSL T 2015

4 min 1 s


Zápis z valné hromady KSL T 21. 4. 2015

Přítomno 37 členů ze 72 → valná hromada je usnášení schopná.

1. VH zvolila komise

‐ Mandátová: František Kutáč

‐ Volební: Petr Drápala st., Marie Figurová

2. VH schválila program valné hromady

3. VH schválila jednací a volební řád

‐ volby aklamací, v případě protinávrhu z pléna tajné hlasování

4. Zpráva o činnosti KLS a o činnosti Rady KSL ‐ Jaroslav Skoumal

‐ evidováno 1623 členů v 64 oddílech

‐ úbytek závodníků a celková neochota trénovat

‐ Rada se v průběhu roku sešla 4x

5. Zpráva o hospodaření KSL – Miloš Španihel

‐ k 31. 12. 2014 na účtech KSL 423.238,‐Kč

‐ v roce 2014 dorazila ze stabilizačního fondu pouze polovina finančních prostředků, druhá

polovina dorazila až v březnu 2015 (projeví se až ve výsledovce za rok 2015).

6. Návrh klíče na dělení rozpočtu 2015 – Miloš Španihel

7. Zprávy o činnosti jednotlivých úseků KSL byly předneseny jejich představiteli.

8. Zpráva revizní komise – František Kutáč

‐ během činnosti nebyly žádné podněty pro zásah RK

9. VH schválila: zprávy o činnosti KSL a Rady KSL, zprávu o hospodaření, návrh klíče na dělení

rozpočtu 2015, zprávu revizní komise a zprávy o činnosti jednotlivých OSÚ KSL.

10. Informace k transformaci KSL T na spolek KSL‐T ‐ Jaroslav Skoumal, Pavel Holuša

‐ dva způsoby: a) zřizovatel SLČR a KSL‐T jako jeho pobočný spolek, b) samostatná právní

subjektivita KSL‐T

‐ tendence z centra: snaha, aby prostředky z MŠMT plynuly místo jednotlivým sportovním

svazům olympijskému výboru a ten je přerozděloval dále

11. VH zvolila předsedu a dva místopředsedy KSL T na další čtyřleté funkční období.

‐ předseda: Jaroslav Skoumal

‐ místopředsedové: Roman Podgrabinský, Miloš Španihel

12. VH schválila složení Rady KSL T

‐ zástupci jednotlivých OSÚ

13. VH zvolila tři členy revizní komise KSL T na další čtyřleté funkční období

‐ předseda RK: František Kutáč

‐ členové RK: Pavel Holuša, Josef Káňa

14. VH zvolila delegáta na VH KS ČUS

‐ Jaroslav Skoumal

15. VH vzala na vědomí delegáta na konferenci SLČR

‐ Jaroslav Skoumal

16. VH projednala a schválila usnesení valné hromady KSL T.

Zapsala: Eva KurfürstováPomoc Ukrajině