Zápis VK KSL T 2020

Zápis VK KSL T 2020

4 min 25 s


Zápis z náhradní Valné hromady KSL MSK SLČR ze dne 29.4.2019 

 

Přítomno: 16 DHR dle prezenční listiny

1)     Zahájení VH místopředsedou R.Podgrabinským

2)     Volba předsedajícího a pracovního předsednictva – předsedajícím zvolen R. Podgrabinský jednomyslně, pracovní předsednictvo doplnili J. Skoumal a Miloslav Španihel – jednomyslně.

3)     Volba komisí:

- mandátová – F.Kutáč  a P. Ochman– jednomyslně

- návrhová – P. Kolář, E. Kurfurstová– jednomyslně

- zapisovatel – Marek Zvalený – jednomyslně

- ověřovatel zápisu -Petr Ochman – jednomyslně

Mandátová komise konstatuje:

3.1. je přítomno 16 DHR, z toho je 21%, VH není usnášeníschopná.

Předsedající ukončil řádnou VH.

 

Zahájení MVH předsedou R.Podgrabinským v 17,05 hod.

 

Volba předsedajícího a pracovního předsednictva – předsedajícím zvolen R. Podgrabinský jednomyslně, pracovní předsednictvo doplnili J. Skoumal a Miloslav Španihel – jednomyslně.

Volba komisí:

- mandátová – F.Kutáč  a P. Ochman– jednomyslně

- návrhová – P. Kolář, E. Kurfurstová– jednomyslně

- zapisovatel – Marek Zvalený – jednomyslně

- ověřovatel zápisu -Petr Ochman – jednomyslně

 

4)     Mandátová komise konstatuje

je přítomno  16 DHR, z toho je 21  %, MVH je usnášeníschopná.

 

5)     Program NHV schválen -jednomyslně

 

 

 

6)     Pan Miloslav Španihel přednesl zprávu o hospodaření KSL T kraje za rok 2019.

       7) Návrh klíče na rozdělení finančních prostředků v roce 2020

NVH schválila zprávu o hospodaření I klíč rozdělení finančních prostředků (jednomyslně)

8) J.Skoumal přednesl zprávu o činnosti KSL a rady KSL T kraje SLČR v roce 2019

zprávu o činnosti úseku AD  přednesl R. Podgrabinský.

Zprávu o činnosti úseku BD  přednesl Pavel Kolář.

Zprávu o činnosti úseku SL  není přítomen, omluven Jakub Janda

Zprávu o činnosti úseku ZL  přednesl Petr Kutáč

Zprávu o činnosti úseku AL  přednesl Marek Zvalený

Zprávu o činnosti úseku TL  není přítomen, omluven Gardavský

Zprávu o činnosti úseku SB  přednesl Jaroslav Skoumal

9) Zpráva revizní komise, František Kutáč

10) Diskuse k předneseným zprávám

11) Zprávy schválení

       12) DHR – Jaroslav Skoumal

13) různé

14) Schválení usnesení MVH KSL MSK 8.6.2020

Schválila 2,3,4,5

Schválila zprávu předsedy

Schválila rozpočet a dělení finančních prostředků

Schválila zprávy jednotlivých KSOÚ

Schválila zprávu revizní komise

Schválila DHR Jaroslava Skoumala na konferenci SLČR

Upozornění na nutnost aktivních (platících) členů jednotlivých úseků

 

V Ostravě dne 8.6.2020

 

Zapsal: Marek Zvalený

Zápis ověřil: Petr OchmanPomoc Ukrajině