Zápis a usnesení VH KSL MSK p.s.

Zápis a usnesení VH KSL MSK p.s.

9 min 48 s


 

Zápis z jednání VH – Krajského svazu lyžování MSK p.s.

Konané dne 4.5. 2022 v Ostravě od 17:00 v zasedací místnosti KS ČUS v 6. patře v Ostravě na Vítkovické ulici 1/3083.

Program jednání:

 1. Zahájení VH
 2. Volba předsedajícího VH a pracovního předsednictví
 3. Volba mandátové, volební, návrhové komise 
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu VH – KSL 
 6. Zpráva o činnosti KSL T, Rady KSL T
 7. Zpráva o hospodaření KSL T2021, návrh klíče na dělení finančních prostředků 2022
 8. Zprávy o činnosti jednotlivých odborných úseků (OSÚ)
 9. Zpráva revizní komise
 10. Diskuse k předneseným zprávám
 11. Schválení přednesených zpráv
 12. Návrh kandidátů na předsedu a jednoho místopředsedu KSL T
 13. Volba předsedy a jednoho místopředsedy KSL T
 14. Schválení složení rady KSL T (zastoupení jednotlivých OSÚ)
 15. Volba delegáta na SLČR
 16. Různé
 17. Projednání a schválení usnesení.
 18. Závěr VH

 

Ad 1) Předseda KSL zahájil VH

Ad 2) Předseda KOSÚ AD T navrhnul složení pracovního předsednictva VH:

 • předsedající VH:                    Miloslav Španihel
 • pracovní předsednictvo:       Petr Ochmann, Miloslav Španihel, Jaroslav Skoumal

 

Ad 3) Předseda VH navrhnul složení komisí:

 • mandátová:                           František Kutáč, Ivan Cap
 • návrhová:                              Pavel Kváš, Jaromír Lukáš, Marek Zvalený
 • volební:                                  Tomáš Ťavoda, František Vlček, Jan Jadamus
 • zapisovatel:                           Jan Brzezina
 • ověřovatel zápisu:                 Eva Kurfürstová

 

Ad4) Zpráva mandátové komise: z 48 pozvaných delegátů je přítomno 18, VH je 

usnášeníschopná. 

Ad 5) Předseda VH nechává hlasovat o schválení jednacího řádu a volebního řádu. 

Hlasování 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh schválen.

Ad 6) Předseda KSL přednesl zprávu o činnosti KSL T, Rady KSL T (Zpráva přílohou zápisu)

Ad 7) Předseda VH přednesl zprávu o hospodaření a návrh klíče na dělení finančních prostředků 2022 (Zpráva přílohou zápisu) 

Ad 8) 

Petr Ochmann přednesl zprávu o činnosti KOSÚ AD (Zpráva přílohou zápisu)

Pavel Kolář přednesl zprávu o činnosti KOSÚ BD (Zpráva přílohou zápisu)

David Kryške přednesl zprávu o činnosti KOSÚ SL (Zpráva přílohou zápisu)

Jaromír Lukáš přednesl zprávu o činnosti KOSÚ ZL (Zpráva přílohou zápisu)

Marek Zvalený přednesl zprávu o činnosti KOSÚ AL (Zpráva přílohou zápisu)

Zprávy KOSÚ TL a SB nebyly předneseny.

Ad 9) František Kutáč přednesl zprávu Revizní komise (Zpráva přílohou zápisu).

Ad 10) Nikdo nevyužil diskuzi a nevznesl žádný dotaz.

Ad 11) Schválení přednesených zpráv – Předseda nechal hlasovat o hospodaření v roku 2021 

Hlasování: pro 18, proti 0, 0  zdržel se hlasování.

 

Předseda nechal hlasovat o klíči k dělení finančních prostředků pro rok 2022

Hlasování: pro 18, proti 0, 0 zdržel se hlasování. Přednesené zprávy byly schváleny.

Ad 12) Volba předsedy a místopředsedy KSL T: Návrh Úseku AD na předsedu KSL T: Petr Ochmann, který se krátce představil. Protikandidát nebyl navržen.

Návrh Jaroslava Skoumala na funkci místopředsedy KSL T: Miloš Španihel, který se krátce představil. Další kandidát nebyl navržen.

Ad 13) Předseda VH navrhl hlasovat o zvolení předsedy rady KSL.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 1. Předseda VH navrhl hlasovat o zvolení místopředsedy KSL.

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0

Ad 14) Do Rady KSL T byli navrženi Pavel Kváš, Petr Ochmann, Miloslav Španihel, David Kryške, Jaromír Lukáš, Tomáš Kolesar.

Předseda VH navrhl hlasovat o složení Rady KSL.

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0

 

Do Revizní komise KSL T byli navrženi jako předseda Marek Zvalený a členové Pavel Kolář, Josef Hetmánek

Předseda VH navrhl hlasovat o zvolení členů revizní komise.

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0

Ad 15) Předseda VH navrhl jako delegáta nového předsedu KSL p. Ochmanna jako DHR na konfrenci SLČR 2022

Předseda VH navrhl hlasovat o delegátovi na Konferenci SLČR 2022

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0

Ad 16) 

Jaromír Lukáš vznesl požadavek, aby místopředseda rady aktualizoval adresář nových členů rady KSL. 

Ad 17) 

Usnesení VH 

Valná hromada Moravskoslezského kraje:

 1. Schválila:

a.               Zprávu mandátové komise

b.               Program VH, jednací řád VH, volební řád VH

c.                Zprávu o hospodaření KSL za rok 2021

d.               Rozpočet KSL a klíč na dělení financí na rok 20222.               Zvolila:

a.     Zapisovatele: Jan Brzezina

b.    Ověřovatele zápisu: Eva Kurfürstová

c.     Mandátovou komisi: František Kutáč, Ivan Cap

d.    Pracovní předsednictvo: Jaroslav Skoumal, Miloslav Španihel, Petr Ochmann

e.     Návrhovou komisi: Jaromír Lukáš, Pavel Kvaš, Marek Zvalený

f.      Volební komisi: František Vlček, Jan Jadamus, Tomáš Ťavoda

g.     Předsedu  KSL T – Dr. Ing. Petr Ochmann

h.    Místopředsedu KSL T- Ing. Miloslav Španihel

i.      Členy Rady KSL T – Pavel Kváš – Běžecké lyžování

·        David Kryške – Skoky na lyžích

·        Jaromír Lukáš – základní lyžování

·        Tomáš Kolesár - snowboard

j.       Členy Revizní komise KSL – Marek Zvalený - předseda

·        Pavel Kolář

·        Josef Hetmánek

k.      DHR na Konferenci SLČR – Petr Ochmann3.               Vzala na vědomí:

a.               zprávy jednotlivých předsedů KOSÚ a komisí KSL

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0

 

Zapsal: Jan Brzezina

 

Ověřila: Eva Kurfürstová

 Pomoc Ukrajině