Usnesení VH KSL T 2014

Usnesení VH KSL T 2014

2 min 8 s


 

USNESENÍ


náhradní valné hromady KSL Moravskoslezského kraje SLČR

Ostrava 12. května 2014

 

 

 

 

Valná hromada KSL MSK SLČR:

I.                   schválila:

a.      program valné hromady

b.      jednací řád valné hromady

c.       zprávu mandátové komise – přítomno 26 DHR – VH je usnášeníschopná

d.      zprávu o činnosti  KSL MSK SLČR za období 2013/14

e.       zprávu o hospodaření KSL MSK SLČR za rok 2013

f.       rozpočet a klíč na dělení finančních prostředků na rok 2014

 

II.                zvolila:

a.      zapisovatele, návrhovou a mandátovou komisi: Houser, Kutač, Gardavský

b.      pracovní předsednictvo: Lochman, Skoumal, Španiel

c.       ověřovatele zápisu a usnesení: Podgrabinský

 

III.             vzala na vědomí:

a.      zprávy předsedů OSÚ KSL

b.      zprávu revizní komise KSL MSK

 

IV.             uložila:

a.   předsedům KOSU, oddílům a klubům aktualizovat evidenci členské
     základny do 30. září 2014
b.  DHR na Konferenci SLČR 2014 navrhnout stanovení registračního
     poplatku pro závodníky všech OSU SLČR ve výši 50,-Kč a podmínit
     individuální členství ve SLČR věkem 18 let

      V.        zvolila:
                  a.   DHR na Konferenci SLČR 2014: Stanislav Lochman

 

 

V Ostravě 12. května 2014

 

 

 

Zapsali: Houser, Gardavský, Kutač

 

Ověřil: PodgrabinskýPomoc Ukrajině